Wartość firmy szacowana jest w jednostkach pieniężnych, a przy jej określaniu bierze się pod uwagę papiery wartościowe oraz aktywa niematerialne. Proces wyceny ma rzetelny i bezstronny charakter, a jego zasadniczą przesłankę stanowi konwersja gotówki na prawa. Wartość firmy szacuje się na potrzeby kupna i sprzedaży lub w przypadku podziału spółki. Metody wyceny regulowane są według Noty interpretacyjnej Nr 5.

Podejście majątkowe

Wyceny spółek giełdowych mogą mieć różnorodny charakter. W metodzie majątkowej pod uwagę brane są instrumenty finansowe przedsiębiorstwa, suma dostępnych nakładów pracy oraz rzeczowe środki organizacji. Wycena ma również określone funkcje, wśród których warto wskazać:

  • zastosowanie doradcze,
  • przeznaczenie argumentacyjne,
  • mediację,
  • komunikację.

Szczegółowe informacje na temat określania wartości firmy znaleźć można na stronie Crowe.com/pl.

Wycena mnożnikowa

W metodzie porównawczej wykorzystywane są instrumenty finansowe, osiągane przez firmy o zbliżonym potencjale rynkowym. Praktyka znajduje swoje zastosowanie w funduszach powierniczych oraz bankowości inwestycyjnej. Szacowanie wartości metodą porównawczą wykorzystywane jest także przez przedsiębiorstwa, wchodzące w układy fuzyjne. Firmy zlecają zazwyczaj wycenę spółki firmom, specjalizującym się w tym obszarze. Zakres usług oferowanych w ramach doradczych znaleźć można na stronie www konkretnej instytucji.

Wycena dochodowa

Zdyskontowane zyski, przepływy instrumentów finansowych oraz dywidendy wykorzystywane są w szacowaniu wartości efektów zastosowania przez firmę czynników wytwórczych. Metoda dochodowa ma podobne zastosowanie jak wycena porównawcza. Traktuje się ją zazwyczaj jako potwierdzenie wyników, otrzymanych w analizie mnożnikowej.

Metoda mieszana

Ostatni z rodzajów wyceny stanowi wypadkową wszystkich opisanych wyżej metod. Wartość przedsiębiorstwa równoważna jest średniej arytmetycznej, uzyskanej z czynników, branych pod uwagę przy każdej stosowanej opcji. W metodzie brane są pod uwagę m.in. kapitalizacje zysku dodatkowego oraz odpisy od wysokości reputacji.

Zasady etyczne

Wycena spółek nakłada również pewne zobowiązania na osoby specjalizujące się w tym sektorze. Określający wartość przedsiębiorstwa podmiot zewnętrzny powinien postępować profesjonalnie, zachowując bezstronność i obiektywizm. Wyceniający nie powinien również pomijać czynników, które obrazowałaby faktyczny stan danego przedsiębiorstwa.

Ocena wartości przedsiębiorstwa wykonywana jest według ściśle określonych zasad. Poszczególne metody mają swoje cele oraz funkcje. Wycena dedykowana jest w sposób szczególny podmiotom, które chcą wejść w transakcje fuzyjne. Warto zatem skorzystać z profesjonalnych usług, by analizy odzwierciedlały faktyczny stan przedsiębiorstwa w danym sektorze rynkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here