Odpo­wied­nie zapa­ko­wa­nie paczki to waru­nek konieczny do jej wysyłki. Prze­syłka musi być zabez­pie­czona przed ewen­tu­al­nym uszko­dze­niem w cza­sie trans­portu oraz nie może w żaden spo­sób oddzia­ły­wać nie­ko­rzyst­nie na inne paczki. W jaki spo­sób możemy zapa­ko­wać dużą paczkę?

Bez­pieczna i wygodna wysyłka w dużym pudle kar­to­no­wym

Duża paczka do wysyłki powinna być spa­ko­wana w taki spo­sób, żeby two­rzyła zwarty i w miarę rów­no­mierny kształt. Odpo­wied­nio spa­ko­wane przedmioty nie powinny się prze­su­wać wewnątrz ani wyda­wać dźwię­ków świad­czą­cych o luzie mię­dzy ścian­kami. Ma to na celu wyeli­mi­no­wa­nie ewen­tu­al­nego uszko­dze­nia, a także zapo­bie­że­nie prze­miesz­cza­niu się trans­por­to­wa­nej prze­syłki. Paczki prze­wo­żone w samo­cho­dach powinny być odpo­wied­nio cia­sno uło­żone, co ogra­ni­czy moż­li­wość roze­rwa­nia czy uszko­dze­nia innych paczek.

Zasady doty­czące sku­tecz­nego pako­wa­nia dużej paczki

Warto prze­strze­gać nastę­pu­ją­cych zasad doty­czą­cych pako­wa­nia:

  • każdy przedmiot znaj­du­jący się w paczce powi­nien być oddziel­nie zabez­pie­czony folią bąbel­kową;

  • nie powinno być w środku pustych prze­strzeni, które wypeł­niamy mate­ria­łem w postaci foli, taśmy, papieru oraz innych dostęp­nych wypeł­nia­czy;

  • paczkę zabez­pie­czamy także z zewnątrz, poprzez owi­nię­cie jej folią stretch i okle­je­nie za pomocą taśmy samo­przy­lep­nej na wszyst­kich łączeniach.

Mate­riały sto­so­wane do pako­wa­nia

W celu zabez­pie­cze­nia prze­syłki pod­czas trans­portu sto­so­wana jest:

  • folia bąbelkowa – izo­luje i amor­ty­zuje spa­ko­wany przedmiot, a dodat­kowo chroni przed wil­go­cią i uszko­dze­niem;

  • skropak – lekka i wytrzy­mała pianka;

  • taśma papierowa pakowa – zabez­pie­cza wraż­liwe zewnętrzne powierzch­nie paczki;

  • pudełka kartonowe do wysyłki – róż­nej wiel­ko­ści i gru­bo­ści zasto­so­wanej tek­tury;

  • czarny, prze­zro­czy­sty i niebieski stretch – to mate­riał bar­dzo trwały, wytrzy­mały i odporny na warunki atmos­fe­ryczne.

Przy­go­to­wa­nie dużej paczki do wysyłki

Prze­syłka powinna mie­ścić się w okre­ślo­nych gaba­ry­tach, które są wyzna­czane przez war­tość wymia­rów obli­czoną według wzoru. Naj­czę­ściej firmy kurier­skie za dużą paczkę uwa­żają taką, która ma dłu­gość do 200 cm, sze­ro­kość do 80 cm i wyso­kość do 60 cm oraz odpo­wied­nią wagę.

Naj­bar­dziej pole­caną formą wysyłki jest gruby i solidny kar­ton. Wypeł­nie­nie zależy od wysy­ła­nego towaru oraz dostęp­nych mate­riałów. Nie­stety folia stretch jest zazwy­czaj pole­cana tylko w celu zewnętrz­nego owi­nię­cia i sta­bi­li­za­cji przedmio­tów w środku. Ze względu na moż­li­wość ostrych kra­wę­dzi kurier może odmó­wić przy­ję­cia tylko zafo­lio­wa­nej paczki.

Odpo­wied­nio dobrany kar­ton i dopa­so­wane wypeł­nie­nie to klucz do nada­nia dużej paczki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here